Club

De club speelt competitie van 1 september tot 30 april op maandagavond van 19.30u tot 23.00u.

Het lidmaatschap kost per jaar € 50,00 per persoon.

Competitiereglement van Bridgeclub Sleen

Algemene bepalingen

Artikel 1

Elk jaar bepaalt de ledenvergadering, op voorstel van de Technische Commissie (T.C.), in samenspraak met het bestuur, de aard en de duur van de in het volgende seizoen te spelen competities. Nieuwe leden worden ingedeeld in de laagste groep.

Als er tussen leden van de club een nieuw partnerschap ontstaat wordt dit paar ingedeeld in de groep van de laagste speler.

Artikel 2

Indien niet vooraf anders is bepaald, degraderen uit alle groepen (behalve de laagste) na het van tevoren vastgestelde aantal speelavonden, 25% van het aantal paren dat in de groep speelt. De paren die in de betreffende (periode)competitie het laagste gemiddelde percentage hebben gehaald degraderen.

Indien 25% van het aantal paren niet op een rond getal uitkomt wordt het aantal degradanten naar beneden afgerond.

Uit alle groepen (behalve de hoogste) promoveert hetzelfde aantal paren, dat het hoogste gemiddelde percentage heeft gehaald.

Een paar kan éénmaal per seizoen afzien van promotie indien dat paar recht heeft op een laatste of voorlaatste promotieplaats.

Als vervanger voor de promotieplaats komt in aanmerking de eerstvolgende in de competitiestand, mits dit paar (gedeeltelijk) in de bovenste 25% van het aantal paren in de competitie is geëindigd.

Komt niemand voor deze plaats in aanmerking of ziet dit paar ook af van promotie dan wordt het aantal degradanten in de hogere groep verlaagd.

Artikel 3

In geval van onvoldoende bezetting van 1 of meer groepen kan de T.C. een versterkte promotie of degradatie doen plaatsvinden.

Artikel 4

Een paar, dat op een speelavond niet kan spelen, dient dit uiterlijk om 11.00 uur te melden bij de TC via bridgeclubsleen@gmail.com, of op de lijst dat op de speelavonden ter tafel ligt of  (bij uitzondering) bij Geert Zwiers  telefoonnummer 06 51578453

Artikel 5

Een paar, dat op een speelavond niet aanwezig kan zijn ontvangt de eerste keer per competitieperiode als percentage het voor dat paar lopende gemiddelde van de competitieperiode met een maximum van 50%, bij de tweede keer afwezigheid het lopende gemiddelde van de competitieperiode met een maximum van 45%, bij de derde keer afwezigheid het lopende gemiddelde van de competitieperiode met een maximum van 40%, daarna 0%.

Artikel 6

Na het laatste spel van de avond en na het laatste belsignaal, brengt de Noordspeler het tafelboard, de biddingboxes en de spellen naar de verzameltafel en ruimt die op. De bridgemates blijven op de tafel staan.

Artikel 7

Na de laatste competitiewedstrijd van het seizoen wordt de seizoenkampioen berekend aan de hand van de rangschikking in de afzonderlijke periode-competities van het afgelopen seizoen. Hierbij ontvangt de beste degradant evenveel rating points als de beste promovendus.

Artikel 8

Indien een paar een slem uitbiedt en maakt ontvangt iedere speler van dit paar hiervoor punten volgens het schema:

Klein slem geboden en gemaakt: in kleur 2 punten, in SA 3 punten

Groot slem geboden en gemaakt: in kleur 5 punten, in SA 6 punten.

Slempunten kunnen worden gehaald op de competitieavonden, de vrije avonden en de drives. Na de laatste wedstrijd van het seizoen wordt het paar met de meeste slempunten uitgeroepen tot slemkampioen.

Invallersbepalingen

Artikel 9

Het spelen met een andere partner is altijd toegestaan. Voorrang bij invalbeurten hebben leden van de Bridgeclub Sleen. Overleg is hierbij vereist met de TC.

Gelegenheidsparen uit dezelfde groep spelen in hun eigen groep. Gelegenheidsparen uit verschillende groepen spelen in de groep van de laagste speler. Als score voor de competitie wordt toegekend de behaalde score met een maximum van 55% en een minimum van 45%. Indien een gelegenheidspaar slempunten scoort worden die punten volledig toegerekend aan beide spelers.

Artikel 10

Wanneer in twee groepen op een avond een oneven aantal paren aanwezig is zal de TC een combitafel instellen. Indien dit onverhoopt niet mogelijk is zal een paar in een hogere dan wel lagere lijn worden geplaatst en zal de score worden gecorrigeerd met 2,5% en zal een maximum score van 55% en een minimum score van 45% worden toegekend.

Onregelmatigheden

Artikel 11

Er wordt op de clubavonden gespeeld volgens de reglementen van de NBB.

Bij een onregelmatigheid zijn alle vier spelers aan de betreffende tafel verplicht de wedstrijdleider te ontbieden. Ingeval de wedstrijdleider deel uitmaakt van de betreffende tafel wordt de reserve wedstrijdleider ontboden. De wedstrijdleider beslist met inachtneming van de spelregels voor wedstrijdbridge van de NBB en het gestelde in de artikelen van dit competitiereglement.

Onmiddellijk na afloop van de speelavond kan tegen deze beslissing bezwaar worden gemaakt bij het bestuur. Het bestuur beslist dan terstond of anders binnen drie maal 24 uur en in hoogste instantie. Er is derhalve geen hoger beroep mogelijk.

Artikel 12

Het spelen vangt om precies 19.30 uur aan.

Artikel 13

Er wordt op tijd gespeeld, als hulpmiddel hierbij wordt gebruik gemaakt van een bridgeklok. Per spel wordt gerekend met een speeltijd van 7 minuten, derhalve 28 minuten voor 4 spellen.

Vijf minuten voordat de speeltijd is verstreken worden de spelers gewaarschuwd. Na het waarschuwingssignaal mag niet met bieden voor een nieuw spel worden begonnen.

Een niet gespeeld spel wordt aangegeven door niet gespeeld te registreren (de 0 op de bridgemate). Indien aan een tafel de spellen niet binnen de gestelde tijd zijn afgespeeld, krijgen beide paren een waarschuwing en kan de wedstrijdleider bepalen dat het resultaat van de spellen, die niet binnen de gestelde tijd zijn afgespeeld, niet in het wedstrijdresultaat wordt opgenomen.

Artikel 14

Elk paar, waarvan één der spelers na het inzien van de kaarten tot de ontdekking komt, dat zijn spel niet uit 13 kaarten bestaat, krijgt voor dat spel een score van 40%. Indien de tegenspelers wel het vereiste aantal kaarten hebben en/of hun kaarten niet hebben ingezien, krijgt dit paar voor dat spel een score van 60%.

Artikel 15

Als er zonder bridgemates wordt gespeeld: indien een speler een scorekaart inziet voordat het spel is uitgespeeld, krijgt het paar waartoe deze speler behoort voor dat spel een score van 20%. De tegenspelers krijgen dan voor dat spel een score van 60%. Wordt de overtreding door de dummy begaan, dan wordt de gewone score toegekend en krijgt het in overtreding zijnde paar een waarschuwing. Het is ook aan toeschouwers verboden een scorekaart in te zien.

Artikel 16

Indien twee paren één of meer spellen spelen, die zij niet tegen elkaar hadden moeten spelen en het betreft spellen, die nog niet daarvoor gespeeld waren, dan wordt de fout hersteld door alsnog de goede spellen te spelen. De beide paren die tengevolge van deze fout buiten hun schuld dit spel of deze spellen niet meer kunnen spelen, krijgen per spel een score van 60% toegekend.

Artikel 17

Indien twee paren de spellen in de verkeerde lijn hebben gespeeld, worden de behaalde scores in de lijn zoals zij hebben gespeeld gehandhaafd. Beide paren ontvangen een waarschuwing.

Artikel 18

Als zonder bridgemates wordt gespeeld: indien een scorekaart foutief ingevuld wordt en dit in dezelfde ronde wordt ontdekt, dient men dit te verbeteren. Indien de fout in een andere ronde ontdekt wordt dient men deze te doen verbeteren door Noord en Oost die de fout hebben begaan tegen het eind van de speelronde, als alle betrokkenen zijn uitgespeeld.

Vastgesteld in de Algemene ledenvergadering d.d. 2 september 2019

Huishoudelijk Reglement

Aangepast: 05-09-2020

Het bestuur

Het bestuur van de bridgeclub bestaat uit tenminste:

* Een voorzitter                   m/v

* Een secretaris                   m/v

* Een penningmeester         m/v

* De voorzitter leidt het geheel.

* De secretaris verzorgt de nodige administratie.

* Het langstzittende bestuurslid vervangt de voorzitter bij afwezigheid.

* De penningmeester int de contributie en beheert de gelden.

* Jaarlijks treedt één bestuurslid volgens rooster af. Een bestuurslid wordt

gekozen op een te houden ledenvergadering bij meerderheid van stemmen voor

een periode van 3 jaar voor maximaal 2 periodes.

Kascommissie:

De kascommissie bestaat uit 2 leden van de club. Jaarlijks zullen deze verslag

uitbrengen op een te houden ledenvergadering. Tevens zal één lid aftreden en

worden vervangen door een ander lid.

Contributie:

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.

Lid worden:

Men kan lid worden door zich op te geven bij het bestuur. Opzegging van het

lidmaatschap dient voor 1 augustus te geschieden.

Het clubjaar loopt van 1 september tot 1 september. Nieuwe clubleden betalen

inleggeld. Ook dit wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.

Speelwijze:

Er zal gespeeld worden in een aantal competities per seizoen, elk van een nader

te bepalen aantal wedstrijden. Er worden 4 spellen per speelronde gespeeld.

Bij een voldoende aantal paren zal er in meerdere groepen worden gespeeld.

Deze groepen worden ingedeeld naar de door de spelers behaalde resultaten.

Een nieuw lid begint altijd in de laagste groep.

Bij bijzondere gelegenheden zoals Kerstmis, Nieuwjaar, Pasen enz. kunnen drives worden gehouden, afzonderlijk van de competitie. Tevens zijn er een aantal vrije bridgeavonden.

Speelavond:

Er zal elke week op maandagavond worden gespeeld, mits de omstandigheden dit toelaten.

Jaarlijks zullen ruimschoots voor aanvang van de competitie de speeldata door de

T.C. + bestuur worden opgesteld en aan de leden worden toegezonden. Aanvang

van de speelavond is 19.30 uur precies. De drives beginnen om 19.30 uur.

De berekening zal geschieden volgens de regels van de N.B.B., die bij de T.C. ter

inzage liggen. Per paar wordt de uitslag van de avond bepaald door het softwareprogramma Bridge-it. Dit wordt verzorgd door de T.C. In geval van calamiteiten kan de uitslag ook op een andere wijze worden berekend. De uitslag zal ook per e-mail aan de leden worden toegestuurd..

Bij verhindering dient men dit uiterlijk voor 11.00 uur ’s morgens van de

speelavond te melden bij de T.C. d.m.v. een berichtje per e-mail naar bridgeclubsleen@gmail.com of een vermelding in het schrift dat elke wedstrijdavond op tafel ligt. Bij uitzondering kan men bellen naar  Geert Zwiers, tel.: 06=51578453

Meldt men zich alleen af en wil men met een andere partner spelen dan is Geert Zwiers bereid daarin te bemiddelen..

Technische Commissie (T.C.)

De technische commissie bestaat uit meerdere leden, doch minimaal 2 en deze

verzorgt de speelavond. De leden blijven aan totdat zij zelf te kennen geven te

willen stoppen, tenzij het bestuur of de ledenvergadering wijzigingen willen

aanbrengen in de samenstelling van de T.C. De T.C., die niet tot het bestuur

behoort, regelt de volgorde van de te spelen spellen en bemiddelt in geschillen

tijdens het spelen. Deze bemiddeling gebeurt aan de hand van de voorschriften

van de N.B.B. doch met een eigen vrijheid van handelen om de

gezelligheidsfactor te behouden. Bij situaties waarin dit reglement niet voorziet,

beslist het bestuur, een en ander getoetst aan het reglement van de N.B.B.

Opgemaakt te Sleen, 07-09-2015

Inez Nooitgedagt (secr.)